เชียงใหม่งดการเรียนยาวถึง 31 ส.ค. ห้ามเด็กหอกลับภูมิลำเนา-ฝ่าฝืนโทษหนัก

เชียงใหม่งดการเรียนยาวถึง 31 ส.ค. ห้ามเด็กหอกลับภูมิลำเนา-ฝ่าฝืนโทษหนัก

เชียงใหม่งดการเรียนยาวถึง 31 ส.ค. โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ห้ามเด็กหอกลับภูมิลำเนา-ฝ่าฝืนโทษหนัก

วันที่ 28 ก.ค.64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จ.เชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งที่ 72/2564 เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ลงวันที่ 11 ก.ค.64 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13-31 ก.ค.64 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมของประเทศไทยยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพื้นที่เชียงใหม่ยังพบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติเห็นชอบออกคำสั่งที่ 93/2564 ให้ขยายเวลางดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค.64

สาระสำคัญของคำสั่งที่ 93/2564 สั่งให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด โดยเฉพาะหน้าร้านถุงคุกกี้ฝากาว ถุงสบู่ รวมถึงสถานศึกษาที่จัดให้มีที่พักสำหรับนักเรียนเป็นปกติธุระ งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยพิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และให้งดการสั่งงานหรือมอบหมายงานรูปแบบรวมกลุ่ม สำหรับการสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรคให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน

กรณีมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษอย่างยิ่ง ให้หน่วยงานทางการศึกษาเสนอขออนุญาตดำเนินการผ่านสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นักเรียนและครูผู้ดูแลเด็กหอพักนอนเดินทางกลับภูมิลำเนา

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น